ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് എഐ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളിലൊന്ന് കേരളത്തില്‍

മാന്‍ഹോളുകള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി ബാന്‍ടിക്കൂട്ട് റോബോട്ടുകളെ വികസിപ്പിച്ച് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച ജെന്‍ റോബോട്ടിക്‌സ് 2018ല്‍ കേരള ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ