ഗണേശോത്സവ ദിനത്തിൽ കാക്കിയിൽ ഗണപതിയെ അവതരിപ്പിച്ച് മുംബൈ പോലീസ്; അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയ

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷം ധരിച്ച ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹമായ 'പോലീസ് ബാപ്പ'യുമായാണ് മുംബൈ പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.