ഗാന്ധിവധം വരെ പഠിക്കേണ്ടെന്ന് പോലും ബിജെപി സർക്കാർ പറയുന്നു; വ്യത്യസ്ത നയം സ്വീകരിച്ച് കേരള സർക്കാർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാനാകില്ല. വ്യത്യസ്ത നയം സ്വീകരിച്ച് കേരള സർക്കാർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും.പാഠഭാഗം പരിഷ്ക്കരിക്കുമെന്നും