തനിഷ സന്തോഷിയുടെ ആദ്യ സിനിമയാണ് ‘ഗാന്ധി ഗോഡ്‌സെ – ഏക് യുദ്ധ്’ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല: ജാൻവി കപൂർ

നിങ്ങളെ ഓർത്ത് വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു " തനിഷ സന്തോഷി. നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും നൽകി