ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 9 ബില്യൺ പ്രകാശവർഷം അകലെ നിന്ന് അയച്ച റേഡിയോ സിഗ്നൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പിടിച്ചെടുത്തു

ഒരു ഗാലക്‌സിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള മാധ്യമത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂടുള്ള അയോണൈസ്ഡ് വാതകം ഗാലക്‌സിയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ, വാതകം തണുത്ത് ആറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ രൂപപ്പെടുന്നു.