ഇന്ത്യയുടെ ജി 20 അധ്യക്ഷസ്ഥാനം; ആദ്യ ആരോഗ്യ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം കേരളത്തിൽ നടക്കും

ചർച്ചകളിൽ ഒത്തുചേരൽ കൈവരിക്കാനും സംയോജിത പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.