ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ പേര് ഭാഗ്യനഗർ എന്നാക്കും: കിഷൻ റെഡ്ഡി

ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അടിമ മനോഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.