തെലുങ്കാനയിൽ ഈ മാസം ഒമ്പത് മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര: മന്ത്രി ശ്രീധർ ബാബു

രാജീവ് ആരോഗ്യശ്രീയുടെ പരിധി ഞങ്ങൾ 10 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം ഞങ്ങൾ