രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സമർപ്പിത ഭക്ഷണ തെരുവ് സ്ഥാപിക്കും: യോഗി ആദിത്യനാഥ്‌

പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വിവിധ വികസന അതോറിറ്റികളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സാംസ്കാരിക, ഭവന വകുപ്പുകളോട് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.