കേരളത്തിലെ ആദ്യ വന്ദേഭാരത് 25 ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും

ആദ്യയാത്രയിൽ 25 ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക . 25 ന് ശേഷം യാത്രക്കാർക്ക് ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും