ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു; ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിനെ ആദ്യ ഓപ്ഷനായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല: പ്രധാനമന്ത്രി

അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതവും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തവും സമൂഹം ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞതും ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യം സുരക്ഷിതമാകൂ