മോദി പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ പിതാവാണ്; നമുക്ക് രണ്ട് രാഷ്ട്രപിതാക്കന്മാരുണ്ട്; പ്രസ്താവനയുമായി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ ഭാര്യ അമൃത

മോദിജി പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ പിതാവാണ്. രണ്ട് രാഷ്ട്രപിതാക്കന്മാരുണ്ട് - ഒരാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന്, ഒരാൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന്