കൊച്ചി വാട്ടർമെട്രോ: പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള സർവീസ് ബുധനാഴ്ച മുതൽ; നിരക്കുകൾ അറിയാം

വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ കാക്കനാട്- വൈറ്റില റൂട്ടിലും തിരിച്ചും വാട്ടർമെട്രോ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സർവീസ് നടത്തി തുടങ്ങും.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സമരം; മുന്നറിയിപ്പുമായി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ

ർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡീസൽ വില വർദ്ധനവ് അംഗീകരിക്കാകില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാനിരക്ക് വർദ്ധനവ് ഉൾപ്പെടെ യാത്ര നിരക്ക് അടിയന്തരമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം