2026 നവംബർ 26ഓടെ ഇന്ത്യ പല കഷ്ണങ്ങളായി തകരുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു; വിവാദ പരാമർശവുമായി പാക് മുൻ സെനറ്റർ

സംഘപരിവാറിന്റെ 'അഖണ്ഡ് ഭാരത്' ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പാർലമെന്റിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചുവർചിത്രത്തെക്കുറിച്ച്