ആവേശം ഉറപ്പായും കണ്ടിരിക്കണം ഗയ്സ്; പ്രശംസയുമായി മൃണാല്‍ താക്കൂര്‍

എന്തൊരു സിനിമയാണിത് . എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടും. ആവേശം ഉറപ്പായും കണ്ടിരിക്കണം ഗയ്സ്.- എന്നാണ് മൃണാല്‍ കുറിച്ചത്. തന്റെ പോസ്റ്റിൽ ജീത്തു