ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണം; ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും: ആർ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി

അതേസമയം ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിൽ സുപ്രിം കോടതിയിൽ മുദ്രവച്ച കവറിൽ നല്കിയ വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്ത് വിട്ടു. 2019 ൽ