പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പരാമർശങ്ങളെ വിമർശിച്ചു; ബിജെപി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച നേതാവിനെ പുറത്താക്കി

പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാനുള്ള ഉസ്മാൻ ഘാനിയുടെ നടപടി പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയും അച്ചടക്ക ലംഘനമായി കണക്കാക്കി പാർട്ടിയുടെ