ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളരുന്നു എന്നാൽ അത് ഏതാനും കൈകളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് : രാഹുൽ ഗാന്ധി

എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലും പൂർണ്ണമായും അടച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് 24/7 നിഴൽ നിരോധനം ലഭിച്ചു…എന്റെ ട്വിറ്റർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, എന്റെ യൂട്യൂബ്