ദളിത് സ്ത്രീ വെള്ളം കുടിച്ചു; വാട്ടർ ടാങ്ക് ഗോമൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇതരജാതിക്കാർ

ദളിത് സമുദായത്തിലെ പൈപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കണ്ട പ്രദേശത്തെ ഏതാനും ഇതര ജാതിക്കാർ സ്ത്രീയെ ആദ്യം ശകാരിച്ചു.