മടക്കാനാവുന്ന ഇലക്‌ട്രിക് ബൈസിക്കിള്‍ പുറത്തിറക്കി ഇമോട്ടോറാഡ് ഡൂഡില്‍

ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന നിര്‍മ്മാണ കമ്ബനിയായ ഇമോട്ടോറാഡ് ഡൂഡില്‍ വി2 ഫാറ്റ്-ടയര്‍ ഇലക്‌ട്രിക് ബൈസിക്കിള്‍ പുറത്തിറക്കി. 49,999 രൂപയാണ് ഈ ഇലക്‌ട്രിക്ക്