ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം ഞങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയാണ്: റഷ്യൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ദിമിത്രി മെദ്‌വദേവ്

ഫെബ്രുവരി 24 ന് പുടിൻ ഉക്രെയ്നിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയച്ചതു മുതൽ, 57 കാരനായ മെദ്‌വദേവ് പതിവായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതൽ