ഡൽഹി ബജറ്റ് രാമരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളെയും പരിപാലിക്കുന്നു: അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ

ഡൽഹിയിൽ ഏകദേശം 67 ലക്ഷം സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുണ്ട്. ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം