ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ദർമ്മ താഴ്‌വരയിൽ ആദ്യമായി ഹിമപ്പുലിയെ കണ്ടെത്തി

20 മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നിന്നാണ് പര്യവേഷകർ മഞ്ഞു പുള്ളിപ്പുലിയെ തങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.