റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിയതുപോലെ തങ്ങളില്‍ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങണം; ഇൻഡ്യയോട് ആവിശ്യപെട്ട് ഇറാൻ

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിയതുപോലെ തങ്ങളില്‍ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാന്‍. യുക്രൈന്‍ യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ പാശ്ചാത്യ