പ്രാദേശിക കറൻസിയിലൂടെ ആദ്യ ക്രൂ‍ഡ് ഓയിൽ ഇടപാട് നടത്തി ഇന്ത്യയും യുഎഇയും

പ്രാദേശിക കറന്സികളായ രൂപയിലും ദിർഹത്തിലും വിനിമയം നടത്താൻ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച ധാരണയുടെ ഭാഗമായ ആദ്യ ക്രൂഡോയിൽ

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിയതുപോലെ തങ്ങളില്‍ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങണം; ഇൻഡ്യയോട് ആവിശ്യപെട്ട് ഇറാൻ

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിയതുപോലെ തങ്ങളില്‍ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാന്‍. യുക്രൈന്‍ യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ പാശ്ചാത്യ