കൊവിഡ് കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ അഴിമതി ആരോപണം; വിയറ്റ്നാം പ്രസിഡന്റ് രാജിവച്ചു

അഴിമതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രസിഡന്റിന്നുണ്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് നുയെൻ ഷ്വാൻ ഫുക്കിന്റെ രാജി. ഇന്ന് ദേശീയ അസംബ്ലി ചേർന്ന് പ്രസിഡന്റിനെ