രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ സർക്കാരാണ് കർണാടക സർക്കാർ: രാഹുൽ ഗാന്ധി

കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് കർണാടകയിലെ കരാറുകാർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയോ പ്രതികരണമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല