10 മാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചത് 1.83 ലക്ഷം പേർ; കേന്ദ്രസർക്കാർ മറുപടി പറയണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാർ കൃത്യമായ മറുപടി പറയണമെന്നും കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.