സ്വീഡിഷ് പാർലമെന്റിൽ പരിശോധനയിൽ കൊക്കെയ്ൻ കണ്ടെത്തി

ഈ നയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, രാജ്യത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു തുറമുഖം തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് കടത്തുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളുടെ