കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചാൽ ബിജെപിയുടെ മനസിൽ നീരസം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ശങ്കയാണ് കോൺഗ്രസിന്: മുഖ്യമന്ത്രി

പഴയ യശസ്, അതിന്റെ മേന്മ പൊതുവേ കേരളം അവകാശപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും കാലാനുസൃതമായ പുരോഗതി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായാല്‍ മാത്രമേ