കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിൽ പൗരന്മാർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ്

വിധികളിലൂടെ പൗരന്മാർക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു പുറമേ, അതിന്റെ ഭരണപരമായ പ്രക്രിയകൾ പൗരകേന്ദ്രീകൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ