12 ചീറ്റകൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ C-17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റർ കാർഗോ വിമാനം ചീറ്റപ്പുലികളെ കൊണ്ടുവരും. ​​അത് രാവിലെ 10:00 മണിയോടെ ഗ്വാളിയോർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങും.