ബിജെപിയെ തോൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികൾ വേരോടെ പിഴുതെറിയപ്പെടും: ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ചമ്പായി സോറൻ

കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാർ ആദിവാസി അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിവിധ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ