നടൻ മഹേഷ് വീണ്ടും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു; ഇത്തവണ ട്രയാംഗിൾ ലൗ സ്റ്റോറി

ഒരു ട്രയാംഗിൾ ലൗ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ചിത്രം. രണ്ടു പേരുടെ ഓർമ്മകളിൽക്കൂടി ഒരാളുടെ ജീവിതകഥ പറയുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ.അവരുടെ നിർണ്ണായ