എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് സിഇഒ സുചന സേത്ത് തന്റെ മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്? പോലീസ് പറയുന്നത്

സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഇന്തോനേഷ്യയിലായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയി