എന്നെങ്കിലും ബൃന്ദ കാരാട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ചോദ്യവുമായി ഗവർണർ

പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബി.ജെ.പി ടിക്കറ്റിൽ ഗവർണർ മത്സരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ബ്രിന്ദ കാരാട്ട് പരാമർശം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ