ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം മാർട്ടിന നവരത്തിലോവയ്ക്ക് തൊണ്ട – സ്തനാർബുദം ബാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

ഇത് കുറച്ച് നാളുകൾ പോകും, ​​പക്ഷേ കിട്ടിയതെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ പോരാടും." നവരത്തിലോവ ഈ മാസം അവസാനം ന്യൂയോർക്കിൽ ചികിത്സ