പുസ്തകങ്ങളിൽ ചൈന വിരുദ്ധ വികാരം; കുട്ടികളെ ബ്രെയിൻവാഷ് ചെയ്തു; ഹോങ്കോങ്ങിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് തടവ്

എന്റെ ഒരേയൊരു ഖേദമുണ്ട്, അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ചിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ്