ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലെ വിമത ക്യാമ്പിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തി മ്യാൻമർ സൈന്യം

ഈ വ്യോമാക്രമണം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അസം റൈഫിൾസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.