രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഫുൾ ബോഡി സ്കാനറുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി വിന്യസിക്കും

നിലവിൽ, വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാനറുകൾ ഹാൻഡ് ബാഗേജിനുള്ളിലെ വസ്തുക്കളുടെ ദ്വിമാന ദൃശ്യം നൽകുന്നു. ഇത്തരം