ഹിമാചലിൽ ആശുപത്രികൾക്കിടയിൽ രക്തസാമ്പിളുകൾ വഹിച്ച ഡ്രോൺ തകർന്നു

സർക്കാഘട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നേർ ചൗക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഡ്രോൺ ലാൻഡിംഗിന് മുമ്പ് തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു.