മോദി സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്റിൽ ‘കറുത്ത പേപ്പർ’ അവതരിപ്പിക്കും

2014 വരെ ഞങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും നോക്കാൻ ഗവൺമെൻ്റ് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ധവളപത്രം ഇടുമെന്ന് നിർമ്മല