പുല്‍പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ബീഫ് സ്റ്റാളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ ഹൈകോടതി ഉത്തരവ്

പുല്‍പള്ളി: പുല്‍പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ബീഫ് സ്റ്റാളുകളും അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ ഹൈകോടതി ഉത്തരവ്. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയും ലൈസന്‍സ്