ഇറാനിയൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി അമേരിക്ക: ബെലാറസ്

സ്വന്തം പ്രസിഡൻ്റ് വിമാനത്തിന് യുഎസ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലുകാഷെങ്കോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആണവ അഭ്യാസങ്ങളും മറ്റ് പ്രധാന