ചരിത്ര നിമിഷം; നക്സൽ ബാധിത ബസ്തർ മേഖലയിലെ 9 ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തും

സുരക്ഷാ സാഹചര്യത്തിലെ ഗുണപരമായ മാറ്റം സർക്കാർ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവരുടെ താമസക്കാരിലേക്ക്, പ്രധാനമായും ആദിവാസി