സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ദിക്ക് ശേഷം ആദ്യം; ഗുജറാത്തിലെ ബർദ സങ്കേതത്തിൽ സിംഹത്തെ കണ്ടെത്തി

ഏഷ്യൻ സിംഹത്തിന് പുതിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുജറാത്ത് വനം വകുപ്പിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം ലഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ