ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി ഹീറോയിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക്: പാപ്പരത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു ട്രേഡിംഗ് സ്ഥാപനമായ എഫ് ടി എക്സ്

സ്ഥാപനം പാപ്പരത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ, അതിന്റെ സിഇഒ സാം ബാങ്ക്മാൻ-ഫ്രൈഡ് തന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവച്ചു.