ബാങ്കിന്റെ പിഴവിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കോടികളെത്തി; അടിച്ചുപൊളിച്ച യുവാക്കൾ അവസാനം കുടുങ്ങി

പല ഘട്ടം ഘട്ടമായി എത്തിയ പണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം 19 ബാങ്കുകളിലെ 54 അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ആകെ 171