സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ‘ജൽ യാത്ര’ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വീകരണം

നദികളുടെ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നേടാൻ അതുല്യമായ അവസരം നൽകുന്നതാണ്