അസം ചായ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു; സന്ദർശന ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ജംഗിൾ സഫാരി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ഗോലാഘട്ട് ജില്ലയിലെ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൊഹോറ ശ്രേണിയോട് ചേർന്നുള്ള