ബില്ലി ജീൻ കിംഗ് കപ്പ് 2024: ഏഷ്യ/ഓഷ്യാനിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് അനായാസ ജയത്തോടെ തുടക്കം

ദക്ഷിണ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ, പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളിലെ ഒരു കൂട്ടം ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ ഡേവിസ് കപ്പിലും ബില്ലി ജീൻ കിംഗ്